5 მიზეზი თუ რატომ უნდა ავარჯიშონ ქალებმა ზედა ტანი
2019-04-13 17:49:45

5 მიზეზი თუ რატომ უნდა ავარჯიშონ ქალებმა ზედა ტანი

ფაქტიურად ქალებს დაახლოებით 10-ჯერ ნაკლები ტესტოსტერონი გამოეყოფათ ვიდრე კაცებს. სასურველია გააკეტონ ქალებმა ზედა ტანის ვარჯიშები მაგრამ არ უნდა იყოს მათი ამბიციები დიდი ამ მხრივ თუ არ ხართ ბოდიბილდერი. 

Beauty and the Bulk

To enhance your physique and create that athletic shape many women crave, you need to build your back, biceps, triceps, and delts! Size aside, the benefits of upper-body resistance training are numerous.

1. ძვლების მოდელირება

Bone modeling and remodeling is the process by which bone adapts to load by changing size and shape and removing weak or damaged bone tissue. When muscles contract against bone, it creates stress that causes bones to strengthen against the contractions.[1] The stronger your muscles get, the stronger your bones must become to handle muscle contractions. Bone modeling helps prevent fractures and reduces your chances of getting osteoporosis.

2. ქსოვილების შემაერთებელი

Ligaments, tendons, and cartilage hold your bones together. These joints are at risk of injury when they become unstable.[2] Upper-body resistance training strengthens connective tissue in the elbows, shoulders, neck, spine, wrists, and hands. This improves joint integrity, stability, and helps prevent injury.

3. კუნთების გაზრდა და ცხიმის წვა

Strength exercises increase lean body mass while decreasing fat stores. The greater your proportion of lean mass to fat mass, the more metabolically active your body becomes. A metabolically active body will have increased metabolic rate, fat oxidation, and energy consumption in the form of calories.[3] That means you burn more calories and fat simply by carrying more muscle!

4. More Moxie

All things considered, having a strong, shapely upper body improves self-esteem and puts you in the ultimate badass category. In a study published in the American Journal of Health Promotion, researchers found that women who participated in resistance training three days per week improved their body image more than women who walked three days per week.[4] Don't get me wrong, walking is great, too. But being strong uniquely empowers both your mind and your body.

All things considered, having a strong, shapely upper body improves self-esteem and puts you in the ultimate badass category.

5. The Ability To Kick Ass Every Day

Though we like to associate strength with lifting in the gym, a powerful upper body makes everyday tasks that much simpler. You can rearrange your living room furniture without help, carry all your grocery bags in one trip, move boxes without getting a backache, and so much more! Being strong not only feels great, it grants you independence so you can take on bigger daily challenges with ease.

The Get-More-Awesome Plan

Time to get down to work! These upper-body workouts are broken down into push and pull sequences, and they are split so that you train your chest, shoulders, and arms equally during the week.

For Workout A, concentrate on pushing via chest, triceps, or shoulder exercises. These moves use the pectoral muscles or deltoids as primary movers while relying on the trapezius muscles and triceps for assistance.

For Workout B, perform pulling movements such as rowing. These moves involve the large network of muscles in our back, including the trapezius and rhomboids at the top, the latissimus dorsi in the center, and the erector spinae that run down to the bottom. The biceps are secondary movers in rows, and curl variations are also categorized as pull exercises.

Now that you understand the basic layout of these workouts, I recommend performing them each once per week, three days apart, for 4-6 weeks. You can work in lower-body days between them. Now go pick up those dumbbells and barbells!

Workout A
1
Superset
Dumbbell Bench Press
3 sets, 8-10 reps
Dips - Chest Version
3 sets, 8-10 reps
2
Superset
Dumbbell One-Arm Shoulder Press
3 sets, 8-10 reps
Standing Dumbbell Upright Row
3 sets, 8-10 reps
3
Pushups
3 sets, 8-15 reps
4
Lying Dumbbell Tricep Extension
3 sets, 6-8 reps
Workout B
1
Chin-Up
Note: or 6-10 assisted reps
5 sets, 2-3 reps
2
Superset
Dumbbell One-Arm Upright Row
3 sets, 8-10 reps
Dumbbell Bicep Curl
3 sets, 8-10 reps
3
Superset
Face Pull
3 sets, 6-8 reps
Seated Bent-Over Rear Delt Raise
3 sets, 8-10 reps
4
Alternating Renegade Row
3 sets, 5-7 reps

კატეგორიები